dich vu viet thue luan van

Luan van 1080 chia se mot so ten de tai luan van luat va tai lieu ve Luat nhu che tai do vi pham hop dong cho cac anh chi dang chuan bi viet luan van cao hoc luan van thac si tham khao

1 Nghia vu cua nguoi bao lanh theo quy dinh cua Bo luat dan su 2005


2 Giao dich ve tai san chung cua vo chong theo phap luat dan su Viet Nam


3 Phan chia di san theo phap luat Viet Nam


4 Pham vi dai dien theo quy dinh cua Bo luat Dan su


5 Can cu xac lap quyen su dung dat nong nghiep theo quy dinh cua phap luat Viet Nam


Đa» tA i luaº­n vÄ?n thaº¡c sÄ© luaº­t kinh taº¿


Voi dich vu lam luan van thac si chuyen nghiep uy tin cua Luan Van 1080 cung voi doi ngu giang vien hung hau khong co kho khan tro ngai nao co the lam ban ap luc hoang mang them nua


6 Thoi diem chuyen quyen so huu bat dong san theo quy dinh cua phap luat Viet Nam hien nay


7 Dieu kien tro thanh nguoi thua ke theo quy dinh cua phap luat Viet Nam


8 Di san dung vao viec tho cung theo quy dinh cua Bo luat Dan su nam 2005


9 Dieu kien co hieu luc cua di chuc theo quy dinh cua Bo luat dan su nam 2005


10 Hop dong dan su vo hieu mot phan


11 Hop dong vi pham quy dinh ve hinh thuc bat buoc


12 Hop dong mua ban nha o theo phap luat Viet Nam


13 Noi dung cua Quyen su dung han che bat dong san lien ke theo qui dinh cua Bo luat Dan su 2005


14 Cam co tai san theo phap luat Viet Nam


15 Hop dong vo hieu do nham lan theo quy dinh cua phap luat Viet Nam


16 Nghia vu han che thiet hai theo quy dinh cua phap luat Viet Nam

17 Giao dich dan su do nguoi chua thanh nien xac lap


18 Phan chia di san thua ke theo quy dinh cua phap luat Viet Nam


19 Lai trong phap luat hop dong Viet Nam


20 Trach nhiem boi thuong cua nha nuoc trong hoat dong to tung hinh su

Hi Helenmai,

I don't understand your requirements after translating your text.

What you need to achieve? Can you explain your requirements?

Regards,
Palak Patel